We Three Kings of Orient Are

 
 
20o5B00
 
17o5A00
 
14o5G00
 
10o5E00
 
13o5Gf0
 
14o5G00
 
13o5Gf0
 
10o5E00
 
20o5B00
 
17o5A00
 
14o5G00
 
10o5E00
 
13o5Gf0
 
14o5G00
 
13o5Gf0
 
10o5E00
 
14o5G00
 
14o5G00
 
17o5A00
 
17o5A00
 
20o5B00
 
20o5B00
 
24o6D00
 
21o6C00
 
20o5B00
 
17o5A00
 
20o5B00
 
17o5A00
 
14o5G00
 
13o5Gf0
 
10o5E00